IP-BETECKNING 

Elektriskt material klassificeras med en sifferkod som anger vilket skydd en kapsling erbjuder – en så kallad IP-beteckning.

Innebörden av en IP-klassning

IP är en internationell klassificering som visar hur skyddad en elektronisk enhet är mot inträngande av fasta föremål och vatten. För all elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer, till exempel där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, är det mycket viktigt att ha en god kapsling. Allt för att minska riskerna för elchock, brand och explosion.

Krav på IP-klassning

Minimikraven finns idag i installations- och produktstandarder för elsäkerhet och explosionsskydd. Kapslingskrav ställs också på allt elmaterial med höga krav på tillförlitlighet och där inträngande damm kan medföra störningar.

Olika IP-klassningar

IP-klassningen består av ett tvåsiffrigt nummer. Den första siffran talar om tätheten mot inträngande av fasta föremål som damm och grus. Värdet anges från noll till sex, där noll betyder att den är helt oskyddad medan sex innebär att den är dammtät. Den andra siffran talar om hur väl enheten motstår vatten. Värdet anges från noll till nio, där noll betyder inget skydd mot vatten och åtta att den kan sänkas ned i vatten utan att ta skada eller bli farlig.

IP-klassning sammanfattning
  • IP är en internationell klassificering som visar hur skyddad en elektronisk enhet är.
  • Minikraven finns i installations- och produktstandarder för elsäkerhet (läs mer om det här)
  • IP-klassning består av två siffror. Den första talar om tätheten mot fasta föremål som damm och smuts. Den andra talar om här väl enheten motstår vatten.
  • Värdet på siffrorna indikerar hur tät produkten är. Noll betyder att den är helt oskyddad och de hösta siffrorna 6 resp 9 betyder att den har maximalt skydd.